Go to content

Regulamin

REGULAMIN STRONY

Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony prosimy o zapoznanie się z regulaminem („Regulamin”) strony internetowej znajdującej się pod adresem https://boostedshots.com/ („Strona”). Jeśli nie akceptujesz jego postanowień, prosimy o opuszczenie Strony.

Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000806081, NIP: 9512491164, REGON: 384482004,, kapitał zakładowy: 6.005.000,00 złotych, adres e-mail: hello@boostedshots.com („Healthily”), jest administratorem Strony i świadczy za jej pośrednictwem usługi, zgodnie z Regulaminem.

 

1. Produkty i usługi oferowane za pośrednictwem niniejszej Strony

Za pośrednictwem Strony, Healthily świadczy usługi polegające na informowaniu o oferowanych przez Healthily produktach.

2. Własność intelektualna

Wszystkie informacje i treści dostępne na Stronie, w tym jej wygląd, znaki towarowe, teksty, grafika, zdjęcia, obrazy oraz ich kompilacja i organizacja stanowią własność Healthily, jej podmiotów powiązanych, partnerów lub licencjodawców oraz są chronione przez prawo.

3. Obowiązki użytkownika

Użytkownik korzystający ze Strony zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, wszelkich obowiązujących przepisów prawa oraz ustalonych zwyczajów. Użytkownik może korzystać ze Strony wyłącznie dla użytku osobistego.

Zabronione jest wprowadzanie zmian lub modyfikacji Strony, jak również naruszanie integralności czy sposobu funkcjonowania Strony. Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie podawać się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przesyłane w ramach Strony materiały i inne treści (w tym udostępniane na Stronie lub za jej pośrednictwem). Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać treści bezprawnych.

4. Linki zewnętrzne

Healthily może umieszczać na Stronie linki prowadzące do stron internetowych podmiotów trzecich. Odpowiedzialność za treści tych stron internetowych oraz ich funkcjonowanie ponoszą podmioty trzecie prowadzące te strony. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron użytkownicy powinni zapoznać się z warunkami korzystania z tych stron internetowych.

5. Specjalne właściwości, funkcjonalności i wydarzenia

Strona może oferować pewne specjalne właściwości, funkcjonalności lub wydarzenia (takie jak konkursy, promocje i inne oferty specjalne), które mogą podlegać szczególnym warunkom, o których użytkownicy zostaną poinformowani.

6. Reklamacje

Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez użytkowników ze Strony mogą być kierowane na adres elektroniczny: hello@boostedshots.com lub adres pocztowy Healthily. Prosimy o podanie w reklamacji opisu problemu, który Państwo napotkaliście oraz Państwa żądania z tym związane, jak również o podanie danych umożliwiających kontakt z Państwem.

W ciągu 30 dni odpowiemy na Państwa reklamację. W przypadku braku akceptacji przez użytkownika stanowiska Healthily wyrażonego w odpowiedzi na reklamację, użytkownik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

7. Rozstrzyganie sporów

Umowy zawierane pomiędzy użytkownikiem, a Healthily w związku z korzystaniem ze Strony podlegają prawu polskiemu.

W razie zaistnienia sporu użytkownik, który jest konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania użytkownika albo siedzibę Healthily. W przypadku Healthily właściwym jest Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (www.wiih.org.pl). Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedurze rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

Ponadto w razie sporu użytkownik, który jest konsumentem ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (ang. online disputes resolution – rozwiązywanie sporów przez Internet) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Warunki techniczne

Korzystanie ze Strony wymaga posiadania sprawnego technicznie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet i przeglądanie stron internetowych za pomocą jednej z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych w aktualnej wersji. Użytkownik powinien również posiadać włączoną obsługę protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS). Niektóre funkcjonalności Strony mogą wymagać również włączonej obsługi cookies, JavaScript oraz wykorzystania protokołu HTTPS.

Techniczny sposób świadczenia usług może ulec zmianie, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa i obowiązki użytkowników Strony ani nie spowoduje pogorszenia jakości świadczonych usług.

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. możliwością otrzymywania spamu, narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z piractwem). Healthily podejmuje środki zmierzające do zminimalizowania tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony.  Niemniej nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa.

9. Postanowienia końcowe

Niniejsze Warunki stanowią kompletną i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy Healthily a użytkownikiem na czas nieokreślony, w zakresie korzystania ze Strony i usług świadczonych drogą elektroniczną.

Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W celu jej rozwiązania, użytkownik powinien zaprzestać korzystania ze Strony, a także skontaktować się z nami na adres e-mail: hello@boostedshots.com

Użytkownik, który jest konsumentem może również w dowolnej chwili odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonego do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Healthily lub na adres e-mail hello@boostedshots.com. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy została wysłana przed jego upływem.

Healthily ma prawo dokonać z ważnych przyczyn zmian Regulaminu, w szczególności w celu dostosowania ich do przepisów lub praktyki stosowania prawa lub dostosowania do zmian technicznych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt na adres e-mail: hello@boostedshots.com

 

Załącznik:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) –

Adresat: Healthily sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, adres e-mail: hello@boostedshots.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*)niepotrzebne skreślić —-